Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników jest zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg powinności w zakresie BHP w zakładach pracy. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie spoczywa na pracodawcy.

Szkolenia koniecznością

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie odbył obowiązkowych, wstępnych szkoleń w zakresie BHP. Do wykonywania pracy na danym stanowisku pracownik powinien posiadać dostateczną znajomość przepisów i zasad BHP. Nie można przyjąć, że je posiada. Pracownik musi przejść sfinansowane przez pracodawcę szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy. Oprócz tego, okresowo pracownicy biorą udział w okresowych szkoleniach z tej dziedziny, które odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Organizacja pracy

Pracodawca po ocenie ryzyka zawodowego w zakładzie pracy i poinformowania o nim pracowników, musi organizować pracę w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa i higieny warunków pracy. Musi chronić pracowników przed ewentualnymi zagrożeniami zewnętrznymi. Jeśli w zakładzie pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia pracowników, pracodawca winien prowadzić stałą kontrolę ich poziomu i stosować środki zapobiegające powstawaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Musi zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przez wszystkich podwładnych przepisów oraz zasad BHP.

W gestii pracodawcy leży zapewnienie narzędzi, środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej dla swoich pracowników. Jeśli na terenie zakładu pracy doszłoby do wypadku przy pracy, pracodawca o takim fakcie musi zostać natychmiast powiadomiony, aby mógł udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, ustalić przyczyny wypadku i wyciągnąć z niego wnioski, które pozwolą mu na zapobieganie powtórnemu zaistnieniu takiej sytuacji.

Badania lekarskie

Bezpieczna praca to również obowiązek pracowników. Ich predyspozycje zdrowotne mogą często wykluczać wykonywanie pracy na danym stanowisku. Pracodawca powinien kierować pracowników na obowiązkowe badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, a pracownicy nie mogą odmówić ich wykonania.

Służba BHP

W dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających co najmniej 100 pracowników, pracodawca jest zobowiązany do utworzenia służby BHP. Dba ona o utrzymanie w zakładzie pracy bezpieczeństwa higieny pracy, o wypełnianie zasad BHP, a także pełni wobec pracodawcy funkcje doradcze i kontrolne.

Ograniczenie lub zlikwidowanie zobowiązań pracodawcy wobec pracowników

Outsourcing pracowniczy, czyli wypożyczanie pracowników, jak można to określić w skrócie, znosi zobowiązania pracodawcy w zakresie BHP. Dzięki temu zmniejszają się automatycznie koszty zatrudnienia podwładnych, po stronie przedsiębiorcy. Firma AIC, American International Corporation ma w swojej ofercie podobne usługi. Pozwala ona na zaoszczędzenie na zatrudnieniu, ponieważ pracownicy z których usług korzysta dany przedsiębiorca, formalnie są zatrudnieni przez AIC. Pracodawca ponosi więc wyłącznie koszty ich wynagrodzenia, bez konieczności odprowadzania od tej kwoty składek ubezpieczeniowych, czy zaliczek na podatek dochodowy. Jak to możliwe? AIC jest bowiem organizacją działającą legalnie w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, gdzie panuje inny system ubezpieczeń społecznych i inny system podatkowy. Przenosząc firmę do AIC przedsiębiorca może odnieść realne korzyści finansowe – w zakresie podatków i składek ubezpieczeniowych, choć to tylko początek tego, co jeszcze w zakresie oszczędności firmowych oferuje AIC.

Podobne wpisy

,