Obowiązki składkowe pracodawcy – umowa o pracę

Pracodawca zatrudniający pracownika musi być świadom faktu, że oprócz kosztów jego wynagrodzenia, będzie też musiał ponieść inne koszty, między innymi obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Łącznym kosztem pracy pracownika po stronie pracodawcy jest kwota brutto wynagrodzenia. Jest ona jednocześnie definiowana jako koszt uzyskania przychodu przez pracodawcę.

Wynagrodzenie brutto pracownika stanowi podstawę potrącania składek ZUS, jak i zaliczek na podatek dochodowy. Dopiero dopełnieniu przez pracownika i pracodawcę takich obowiązków formalnych i płatniczych, pracownikowi wypłacana jest kwota netto wynagrodzenia, czyli jego pensja, która trafia na konto lub wypłacana jest do ręki gotówką.

Potrącenia ubezpieczonego

Z kwoty brutto wynagrodzenia wskazanej na umowie o pracę, potrącane są składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez ubezpieczonego, czyli pracownika. Potrącenia dokonywane są w  następującej wysokości:

 • Składka emerytalna – 9,76% od kwoty brutto wynagrodzenia,
 • Składka rentowa – 1,50% od kwoty brutto wynagrodzenia,
 • Składka chorobowa – 2,45% kwoty brutto wynagrodzenia,
 • Składka zdrowotna – 9,00% kwoty wynagrodzenia pomniejszonej o składkę emerytalną, rentową i chorobową.

Wynagrodzenie pomniejszone o powyższe potrącenia jest jeszcze obniżane o kwotę podatku dochodowego w wysokości 18%.

Składki płacone przez pracodawcę

Pracodawca zatrudniając pracownika bierze na siebie obowiązek opłaty części składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jak i zapłacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Tylko po jego stronie spoczywa obowiązek zapłacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeśli są one obowiązkowe w przypadku danego pracownika, oraz składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Według obowiązującego prawa, składki do ZUS obliczane są od kwoty brutto wynagrodzenia pracowniczego i odprowadzane są przez pracodawcę w następującej wysokości:

 • Składka emerytalna – 9,76%,
 • Składka rentowa – 6,5%,
 • Składka wypadkowa – 1,93%,
 • Składka na Fundusz Pracy – 2,45%,
 • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -0,10%,
 • Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,50%.

Obciążenia z tytułu składek ubezpieczeniowych płaconych przez płatnika będą tym wyższe, im wyższa będzie łączna kwota wynagrodzenia. Przy wynagrodzeniu minimalnym wynoszącym obecnie 1500 zł, koszt zatrudnienia pracownika po stronie pracodawcy wynosi dodatkowe ponad 300 zł, co łącznie daje kwotę ponad 1800 zł miesięcznie.

Zatrudnienie bez składkowe

Jeśli pracodawca chciałby uniknąć opłacania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i ponosić niższe koszty związane z zapewnieniem swojej firmy odpowiedniej kadry pracowniczej, może przenieść swoją działalność do American International Corporation. Staje się jednocześnie pracownikiem AIC, podobnie jak wszyscy jego podwładni, dzięki czemu oszczędza na kosztach zatrudnienia i podatkach.

Podobne wpisy

,

4 komentarzy

 1. Kim jest head hunter?
  gru 04, 2012 @ 09:36:22

  [...] Zatrudnienie kandydata przedstawionego przez head huntera dla przedsiębiorcy jest już formalnością. Na pewno będzie spełniał on wszystkie stawiane wymagania i doskonale wypełni złożone na jego ręce obowiązki zawodowe. [...]

 2. Rodzaje premii pracowniczych
  sty 23, 2013 @ 14:19:41

  [...] jest wymieniona w regulaminie wynagradzania pracowników i znajduje ona odzwierciedlenie w umowie o pracę, jaką pracownik podpisuje z pracodawcą przy zawieraniu stosunku pracy. Oprócz wynagrodzenia [...]

 3. Zatrudnienie kontraktowe
  lut 06, 2013 @ 12:03:45

  [...] więc nie mają oni problemów ze znalezieniem pracy. Kontrakt jest znakomitą alternatywą dla umów o pracę, zwłaszcza z perspektywy samego pracodawcy. Jakie zalety przypisywane są [...]

 4. Kiedy pracodawca musi powiadomić pracownika o nieprzedłużaniu umowy o pracę?
  lut 24, 2013 @ 22:24:14

  [...] art. 30 Kodeksu pracy, na pracodawcy nie ciąży obowiązek wcześniejszego poinformowania pracownika o nieprzedłużeniu mu umowy o pracę, jeśli umowa [...]